ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Erdei Dóra Márta egyéni vállalkozó (Ebnyelvet beszélünk) adatkezelési tevékenységéről

 

Erdei Dóra Márta, mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli az érintettek személyes adatait.


Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a
www.ebnyelvetbeszelunk.hu internetes oldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

1. Adatkezelő azonosító adatai:

Neve: Erdei Dóra Márta

Székhelye: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 29. II/6.

Adószáma: 57442909-1-33

Nyilvántartási száma: 56072967

Releváns kapcsolattartási adatok

Telefonszám: +36-30-864-2152

E-mail cím: erdei.dora@ebnyelvetbeszelunk.hu

2. Adatkezelési tevékenység:

az Adatkezelő által/együttműködésben szervezett programokra, tanfolyamokra jelentkezők adatainak kezelése

ajánlatkérők, információkérők adatainak kezelése

– panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatok kezelése

– honlap által használt cookie-k a honlap kényelmi használatának javítása

– direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

– hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik. Tájékoztatjuk, hogy saját szándékából történő e-mailes vagy telefonos megkeresésével Ön hozzájárul adatai ezen tájékoztatónak megfelelő kezeléséhez.

6. cikk (1) bekezdése, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

Az érintett hozzájárulásában megadottak szerint.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás visszavonás esetén, a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő saját magán (Erdei Dóra Márta egyéni vállalkozó) kívül nem alkalmaz Adatfeldolgozót.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő 1. pontban megjelölt képviselője/kapcsolattartója.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő egyéni vállalkozó, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos, jelen tájékoztatóban nem szereplő további információkat az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.